نویسنده = علیرضا کریمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین صنعت و کیفیت زندگی (مقایسه موردی مناطق روستایی شهرستان قروه)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-24

غلامرضا غفاری؛ حسین میرزایی؛ علیرضا کریمی


2. چالش‌های اجتماعی شوراهای روستایی در مدیریت محلی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

حسین ایمانی جاجرمی؛ علیرضا کریمی