نویسنده = غلامرضا غفاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین صنعت و کیفیت زندگی (مقایسه موردی مناطق روستایی شهرستان قروه)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-24

غلامرضا غفاری؛ حسین میرزایی؛ علیرضا کریمی


2. تحلیلی بر مطالعات روستایی در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

مصطفی ازکیا؛ غلامرضا غفاری