تحلیلی بر تأثیر ساختار درآمدی شهرداری‌ها در توسعه‌ی شهری درکلان‌شهر اصفهان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد. ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیرات ساختار درآمدی شهرداری‌های مناطق شهری اصفهان بر میزان توسعه‌ی شهری و ارائه‌ی راهکارهای اجرایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب می‌باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی است که برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش اسنادی و تحقیقات میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. همچنین به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها در راستای اولویت‌بندی شهرداری‌های مناطق اصفهان از منظر درآمدی و توسعه‌ی شهری از مدل VIKOR و ANP و برای ترسیم نقشه‌ها از نرم‌افزار GIS استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش نیز شهروندان بالای 15سال شهر اصفهان بوده که 450 نفر به‌صورت روش تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که درآمد کل شهرداری‌های اصفهان در وضعیت مطلوبی قرار دارد، ولی از نظر درآمدهای پایدار تنها شهرداری‌های مناطق 10 و 14 دارای وضعیت مطلوب و شهرداری منطقه 7 دارای وضعیت متوسط می‌باشند. همچنین نتایج حاکی از آن است که درآمد کل شهرداری، درآمد پایدار شهرداری و همچنین توسعه‌یافتگی تنها در دو منطقه‌ی 4 و 7 رابطه‌ی مستقیمی با هم دارند. همچنین در مناطق 1، 3، 6، 8، 12 و 14 بین درآمد کل شهرداری و توسعه‌یافتگی و در مناطق 2، 9، 11 و 15 بین درآمد پایدار شهرداری و توسعه‌یافتگی رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. با این تفاسیر می‌توان عنوان کرد که درآمد کل شهرداری عاملی برای توسعه‌یافتگی مناطق شهرداری محسوب می‌گردد، درحالی که درآمد پایدار لزوماً چنین تأثیری را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis on the Impact of Municipal Revenue Structure on Urban Development in Isfahan Metropolis

نویسندگان [English]

  • Nematollah Sharifnezhad 1
  • Hamid Saberi 2
  • Ahmad Khademolhoseiny 3
1 PhD Student of Geography and Urban Planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
3 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the impacts of the income structure of Isfahan urban municipalities on the extent of urban development and the presentation of executive solutions to achieve the desired situation. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in natures that were used documentation and field research (questionnaire) to collect data and information. Also, were used VIKOR and ANP models for data analysis in order to prioritize Isfahan municipalities from the perspective of income and urban development and was used GIS software to draw maps. The statistical population of the study was citizens over 15 years old in Isfahan city and 450 people were surveyed by simple random method. The results show that the total income of Isfahan municipalities is in desirable condition, but in terms of sustainable incomes only municipalities of 10 and 14 Zones are in desirable status and 7 is Zone in moderate condition. The results also show that the municipality's total revenue, sustainable municipal revenue, as well as development are only directly correlated in 4 and 7 Zones. There is also a direct relationship between total municipal revenue and development in 1, 3, 6, 8, 12 and 14 zones and between sustainable municipal revenue and development in 2, 9, 11 and 15 zones. These interpretations suggest that the municipality's total revenue is a factor in the development of municipal areas, while stable income does not necessarily show such an effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Structure
  • Municipality
  • urban development
  • Isfahan Metropolis
امانپور، سعید؛ علیزاده، هادی (1392). ارزیابی شاخص‌های توسعۀ پایدار در استان کرمانشاه با استفاده از تحلیل رگرسیونی و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP). جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای، سال سوم، شماره 9، صص 96-83.

امانپور، سعید؛ علیزاده، هادی؛ قراری، حسن (1392). تحلیلی بر مکان‌یابی جهات بهینۀ توسعۀ فیزیکی شهر اردبیل با استفاده از مدل AHP. برنامه‌ریزی منطقه‌ای مرودشت، سال 3، شماره 3، صص 96-83.

پورمحمدی، محمدرضا؛ قربانی، رسول (1382). ابعاد و راهبردهای پارادایم متراکم‌سازی فضاهای شهری. مدرس، دورۀ 7، شماره 2، صص 107-85.

حاجی‌لو، مهران؛ میره‌ای، محمد؛ پیله‌ور، مهدی (1396). بررسی منابع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها (موردمطالعه: شهر شبستر استان آذربایجان شرقی). اقتصاد و مدیریت شهری، دورۀ 5، شماره 20، صص 22-1.

زیاری، کرامت‌الله؛ مهدی، علی، مهدیا؛ بهمنمیری، معصومه (1392). مطالعه و شناخت منابع مالی و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود پایداری درآمد شهرداری‌ها؛ مورد پژوهش: شهرداری شهر مهاباد. مدیریت شهری، دورۀ 11، شماره 31، صص 124-107.

زیاری، کرامت‌الله؛ پرهیز، فریاد؛ مهدنژاد، حافظ (1388). مبانی و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری. چاپ اول، چابهار: انتشارات دانشگاه بین‌المللی چابهار.

سعیدنیا، احمد (1382). کتاب سبز شهرداری: جلد مدیریت شهری. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.

سیف‌الدینی، فرانک؛ منصوریان، حسین؛ پوراحمد، احمد؛ درویش‌زاده، روشنک (1393). فرایندها و الگوهای شهرنشینی در ایران. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال ششم، شماره بیست و یکم، صص 84-61.

شرزه‌ای، غلامعلی؛ ماجدی، وحید (1390). تأمین مالی پایدار شهری؛ چگونگی تأمین مالی به‌منظور توسعۀ پایدار شهری. مدیریت شهری، ویژه‌نامۀ بهار و تابستان 1390، صص 316-299.

شفقی، سیروس (1381). جغرافیای اصفهان. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

علی‌حسینی، رحمن (1389). تحلیل فضایی مکان‌های استقرار بانک‌ها با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شعب بانک‌های منطقه سه شهر اصفهان). پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

علیزاده، هادی (1392). تحلیلی بر مؤلفه‌های پایداری حمل‌ونقل شهری در کشورهای درحال‌ِتوسعه؛ نمونه موردی ایران – اهواز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز.

قربانی، رسول؛ عظیمی، میترا (1393). بررسی تأثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعۀ شهری با استفاده از تکنیک ضریب همبستگی و تحلیل عاملی؛ مطالعه موردی مشهد. پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال پنجم، شماره 18، صص 132-115.

مظفری، غلامحسین؛ پاپلی‌یزدی، محمدحسین؛ وثوقی، فاطمه؛ حاتمی‌نژاد، حسین (1395). ارائۀ الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداری‌ها (مطالعه موردی: شهرداری تهران). تحقیقات جغرافیایی، سال سی و یکم، شماره چهارم، شماره پیایی 123، صص 44-24.

موحد، علی (1381). بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان). پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری.

هیراسکار، جی. کی (1392). مبانی برنامه‌ریزی شهری. ترجمۀ غلامرضا لطیفی و سروناز حسین رضوی، تهران: نشر علم.

 

 

Agudelo-Vera. M, Mels. R (2011). Resource management as a key factor for sustainable urban planning, Journal of Environmental Management, vol.92 (10), 2295-2303.

Bartkowiak Piotr and Koszel, Maciej (2017). Forms of Relationships among Local Government Units in Polish Metropolitan Areas. 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management.

Cigu, E., & Romania, I. (2014). An aproach of local financial autonomy and implication over sustainable development in the knowledge society. Journal of Public Administration, Finance and Law, Issue 6, 44-53.

ESA-UN, (2007). World Urbanization Prospects: The 2007 http://www.un.org/esa/population/ publications/ WUP2007/2007W

López González, M., & Mesa Callejas, R. J. (2008). Improved local public finance: the case of the municipality of Medellín, 2002-2005. Cuadernos de Administración, 21(35), 327-351.

Slack, E. (2016). Municipal Finance and the Pattern of Urban Growth, Commentary 160, Torento: C.D. Howe Institute.

Tassonyi, A. (2007). Municipal Budgeting, Canadian Tax Journal 50 (1), 181-197.

Whitford, M (2009). a framework for the development of event public policy: facilitating regional development, journal of cities.vol, 30 (5), 674-682.

Zhang. X, Wu. Y & Shen. L (2011). An evaluation framework for the sustainability of urban land use: A study of capital cities and municipalities in China, Habitat International 35, pp: 141- 149.