طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های تعاون روستایی بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 عضو گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

انتخاب ابزار مناسب برای اجرا یکی از مهم‌ترین گام‌های توفیق سیاست‌ها و خط‌مشی‌های عمومی محسوب می‌شود. بر همین اساس اگر الگوی موفقی در اجرا وجود داشته باشد، می‌توان انتظار شکوفایی و توسعۀ همه‌جانبه را داشت؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارایۀ چارچوبی نظری و مدل پارادایمی از برساخت‌های شخصی اساتید و خبرگان خط‌مشی‌گذاری تعاون روستایی کشور به دنبال ارائۀ نظریۀ بومی به روش گراندد تئوری است. نمونۀ آماری 20 نفر از اساتید و خبرگان خط‌مشی‌گذاری تعاون روستایی‌اند که از آنها مصاحبه بعمل آمد. نتایج نشان می‌دهد اساتید و خبرگان قابلیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی برای تبیین اجرای موفق خط‌مشی‌های تعاون روستایی بر مبنای اقتصاد مقاومتی داشته‌اند و از نظر آنان « اجرای موفق خط‌مشی‌گذاری تعاون روستایی بر مبنای درگیری همه جانبه فکری و عملی مردم و مجریانی است که توسعه روستایی را معیار اقتصاد مقاومتی و راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کل کشور می‌دانند». اساساً سطح تعیین‌کنندگی اجرای موفق خط‌مشی‌های تعاون روستایی در مسیر اقتصاد مقاومتی منوط به مؤلفه‌هایی چون پیش‌بینی ابزاری در اجرا، فرهنگ‌سازی، توانمندی بومی، مشارکت فعال، توجیه ذی‌نفعان عمومی، اتکای به خود، بازخوردهای مثبت، بهینه‌سازی اقتصاد روستایی، توسعۀ منابع، همسویی منافع عمومی و فردی، توسعۀ روستایی و خودکفایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Construction and Personal Experience of Professors and Experts in Rural Cooperatives Policy on Successful Implementation of Rural Cooperative Policies in association with Resistance Economy

نویسندگان [English]

  • Nasrin Khodabakhshi 1
  • Zine al-Abedin Amini Sabeg 2
  • Masoud Ghorban Hosseini 2
  • Ehsan Sadeh 2
1 Ph.D. Student, Department of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 The Member of Management Department, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Choosing the right tool to implement is one of the most important steps in the success of public policies and policies. Accordingly, if there is a successful model in the implementation, there can undoubtedly be a flourishing and comprehensive development. Therefore, the present study aims to provide a theoretical framework and a paradigmatic model of personal constructs of professors and experts in the field of rural cooperatives in the country, seeking to present the theory of indigenous peoples in theory. A sample of 20 faculty members and experts in rural cooperative policy are interviewed. The results show that the theoretical framework of this research suggests that the experts and experts of rural cooperative policy of the country have great potential and potential for explaining successful implementation of rural cooperative policies in line with resilient economy. For them, "successful implementation of rural cooperatives policy in The platform for forecasting implementation tools and culture by engaging public stakeholders and executives, while sharing them in a comprehensive partnership with strategies such as economic optimization and the development of converging rural resources, is to develop rural cooperatives based on indigenous capacity and self-sufficiency. And the level of determining the successful implementation of rural cooperative policies in line with the resistance economy depends on factors such as; instrumental forecasting in implementation, culture, native capability, active participation, justification of public interest, self-reliance, positive feedback, rural economy optimization, Resource development, alignment of public and individual interests, rural development and self-sufficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenous Pattern
  • Professors and Policy Makers
  • Rural Cooperatives
  • Resistance Economics
ابراهیمبای سلامی، غلامحیدر. (1386). مهندسی فرهنگی و سیاست‌گذاری عمومی در ایران. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی، 21 دی ماه 1385، جلد چهارم، مقالات بخش مطالعات راهبردی مدیریت فرهنگی و سند چشم‌انداز، شورای عالی انقلاب فرهنگی.

الوانی، سید مهدی (1382). خط‌مشی دانش آفرین، ضرورت بقاء در سازمان‌های امروز. فصلنامه مجلس و پژوهش، (ویژه‌نامه آموزش عالی)، شماره 41.

الوانی، سید مهدی و شریف‌زاده، فتاح. (1386). فرایند خط‌مشی گذاری عمومی. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

الوانی، سیدمهدی. (1387). خط‌مشی عمومی و اجرا. فصلنامه حقوق و مصلحت، سال اول، شماره 1، پاییز 1387.

پورعزت، علی‌اصغر؛ الوانی، سیدمهدی. (1383). مبانی منطقی طراحی سیستم خط‌مشی گذاری دولتی برای تحقق عدالت حق مدار (بر اساس نهج‌البلاغه). دانشور رفتار، تیر 1383، دوره 11، شماره 5 (ویژه مقالات مدیریت 2)، از صفحه 11 تا صفحه 38.

تسلیمی، محمد سعید. (1394). تحلیل فرایندی خط‌مشی گذاری و تصمیم‌گیری. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.

جلالپور، محسن. (1395). ضرورت بازنگری در قوانین اقتصادی مجلس. ماهنامه فرهنگ و تعاون، شماره 97

خسروی، محمود. (1395). نقش تعاونی در توسعۀ پایدار. ماهنامه فرهنگ و تعاون، شماره 97

دانایی‌فرد، حسن؛ ثقفی، عمادالدین؛ مشبکی اصفهانی، اصغر. (1389). اجرای خط‌مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط‌مشی. پژوهش‌های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)، زمستان 1389، دوره 14، شماره 4 (پیاپی 69)، از صفحه 79 تا صفحه 106.

دانشفرد، کرم‌الله. (1393). موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های غیردولتی (بخش خدمات پلیس+10 و دفاتر خدمات پیشخوان دولت). فصلنامۀ علمی-پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال دوم، شمارة 2، تابستان 1393، از صفحه 23 تا 50.

رجب‌بیگی، مجتبی. (1395). موانع دستیابی به اجرای کامل خط‌مشی‌های عمومی. فرایند مدیریت و توسعه، پائیز و زمستان 1378. 73 تـا 84.

طاهرپورکلانتری، حبیب اله؛ معمارزاده طهران، غلامرضا. (1387). عوامل مؤثر بر اجرای موفق خط‌مشی‌های مالیاتی مصوب مجلس. پژوهشنامه اقتصادی، زمستان 1387، شماره 4 (ویژه‌نامه طرح تعدیل اقتصادی)، صص 45 تا 68.

عباسی، عباس؛ معتضدیان، رسول؛ میرزایی، محمدقاسم. (1395). بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، سال ششم، تابستان 1395، شماره 2، 49-69

عبدالهی، بهمن. (1395). مردمی کردن اقتصاد. ماهنامه فرهنگ و تعاون، شماره 97

قلی پور، رحمت‌الله (1387). تصمیم‌گیری سازمانی و فرایند خط‌مشی گذاری عمومی. انتشارات سمت.

معمارزاده طهران، غلامرضا؛ میرسپاسی، ناصر؛ جلیلی، سودابه. (1390). ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط‌مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان. رسالت مدیریت دولتی (مدیریت دولتی)، زمستان 1390؛ دوره 2, شماره 4; از صفحه 19 تا صفحه 31.

نجف بیگی، رضا. (1389). خط‌مشی ‌گذاری مدیریت فرهنگی در آموزش. نشریه برگ فرهنگ، پاییز و زمستان 1389، دوره جدید، شماره 22، از صفحه 106 تا صفحه 117.

نکویی‏نائینی سید علی، قنبری یوسف، برقی حمید، علی‏زاده نادر. (1395). بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی جامعه روستایی بر موفقیت تعاونی‏های تولید روستایی: مطالعه موردی شهرستان اصفهان. روستا و توسعه. 1. 19 (3) :121-138

همتی راد، فرزانه. (1393). اصول و اندیشه‌های تعاونی. دانشگاه پیام نور.

وحید، مجید (1380). درآمدی بر سیاست‌گذاری عمومی.، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 52.

وحید، مجید (1385). دموکراسی در آیینه سیاست‌گذاری عمومی. فصلنامه فرهنگ اندیشه، شماره 18.

 

Brewer, Gand; Deleon, p. (1992). The foundations of policy Analysis. Horrwood: Dorsey.

Chris McLaughlin, Gail Krantzberg. (2011). An appraisal of policy implementation deficits in the Great Lakes. Journal of Great Lakes Research, Volume 37, Issue 2, June 2011, Pages 390-396.

Ewalt, J, G. (2001). Theories of governance and new public managemdnt: Links to understanding welfare policy implemdntation. prepared for presention at the Annual conference of the American socity for public Administration, March 12, 2001

Gelders, Dave. (2005). Public information problems in the implementation of public policy: The long road of the reflecting license plate in Belgium. Government Information Quarterly, Volume 22, Issue 3, Pages 374-388.

Hill. M, Hupe.p.L. (2002). Lmplementing public policy; Gover nance in Theory and in practices (SAGe politics Texts series). publisher. Sage publications L td.

Howlett, M. and M. Ramesh (2003). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto, Oxford University Press.

Huang, Grant D. Altemose, Jane. O'Leary, Timothy J. (2017). Public access to clinical trials: Lessons from an organizational implementation of policy. Contemporary Clinical Trials, In Press, Accepted Manuscript, Available online 13 April 2017.

Jansson, Elisabeth. Fosse, Elisabeth. Tillgren, Per. (2011). National public health policy in a local context—Implementation in two Swedish municipalities, Health Policy. Volume 103, Issues 2–3, December 2011, Pages 219-227

Kenbeek, Seth D. Christopher Bone, Cassandra Moseley, (2016). A network modeling approach to policy implementation in natural resource management agencies, Computers. Environment and Urban Systems, Volume 57, May 2016, Pages 155–177.

Mankins, Michael C. and Steele, Richard. (2005). Turning Great Strategy into Great Performance. HBR’s 10 Must Read on Strategy, Strategy and Execution Book.

Moseley, C. & Charnley. (2014). Understanding micro-processes of institutionalization: stewardship contracting and national forest management. Policy Sciences, March 2014, Volume 47, Issue 1, pp 69–98.

Ranerup, Agneta. (2007). Decision Support Systems for Public Policy Implementation; the Case of Pension Reform. Social Science Computer Review, vol. 26, 4: pp. 428-445. First Published December 18, 2007.

Sheikh, Kabir. Porter, John. (2010). Discursive gaps in the implementation of public health policy guidelines in India: The case of HIV testing. Social Science & Medicine, Volume 71, Issue 11, December 2010, Pages 2005-2013.

Snyder, C. Molaison, E.F. Kolbo, J.R. Zhang, L. Harbaugh, B. Hudson G. (2012). Evaluating the Effects of Public Policy Implementation on Foods Offered in Mississippi Public Schools. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, Volume 112, Issue 9, Supplement, September 2012, Pages A80.

Tummers, Lars. (2011). explaining the willingness of public professionals to implement new policies: a policy alienation framework. International Review of Administrative Sciences, vol. 77, 3: pp. 555-581. First Published September 12,

Wu, Jing; Zuidema, Christian; Gugerell, Katharina; Gert de Roo. (2017). Mind the gap! Barriers and implementation deficiencies of energy policies at the local scale in urban China. Energy Policy, Volume 106, July 2017, Pages 201-211.