کلیدواژه‌ها = استان اصفهان خشکسالی
تعداد مقالات: 1
1. نظام معنایی پدیدۀ خشکسالی در میان کشاورزان استان اصفهان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 271-294

عظیمه السادات عبداللهی؛ محمدجواد زاهدی؛ صادق صالحی؛ محمد سعید ذکایی