نویسنده = علی اصغر عباسی اسفجیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری در استان مازندران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-220

محرم آزاد؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر