نویسنده = جواد نعمت الهی
تعداد مقالات: 1
1. نقش تأمین مالی خرد بر کیفیت زندگی زنان روستایی در پروژۀ بین‌المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 239-260

یاسر محمدی؛ جواد نعمت الهی؛ فاطمه سپهوند