نقش تأمین مالی خرد بر کیفیت زندگی زنان روستایی در پروژۀ بین‌المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، استان همدان

2 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، گروه بیابان‌زدایی، دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

پروژۀ بین‌المللی ترسیب کربن، ابتکاری مشترک بین دولت جمهوری اسلامی ایران، برنامۀ عمران ملل متحد و تسهیلات زیست‌محیطی جهانی است که هدف جهانی آن، کاهش گازهای گلخانه‌ای و آثار تغییر اقلیم، بیابان‌زدایی، بهبود کیفیت زندگی جوامع روستایی از طریق تأمین مالی خرد افراد فقیر و متنوع‌سازی درآمد آنان است؛ بنابراین هدف این پژوهش، مطالعۀ نقش تأمین مالی خرد بر کیفیت زندگی زنان روستایی به‌ عنوان مخاطبان اصلی این پروژه در استان خراسان جنوبی بود. جامعۀ آماری شامل تمام زنان روستایی عضو صندوق‌های اعتبار خرد در شهرستان سریشۀ استان خراسان جنوبی به تعداد 313 نفر بودند که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 188 نمونه محاسبه و نمونه‌گیری به شیوۀ تصادفی انجام شد. روش تحقیق از نوع کمی و ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامۀ است.. یافته ها نشان داد بیشترین تأثیر تأمین ‌مالی خرد بر بعد زیست‌محیطی زندگی زنان روستایی بوده است و ابعاد اجتماعی و اقتصادی در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. همچنین، عضویت در صندوق‌های تأمین مالی خرد سبب شده است زنان درآمدهای بیشتری کسب کنند و تعداد زنان با درآمد مالی مستقل افزایش یابد. مواردی نظیر "تعداد اشتغال ایجادشده"، "تعداد دوره‌های مهارت‌آموزی" و نیز "درآمد ماهیانه از شغل" اثر معناداری بر کیفیت زندگی زنان روستایی داشتند و در این میان "تعداد دوره‌های مهارت‌آموزی" به عنوان قوی‌ترین پیش‌بینی‌کنندۀ کیفیت زندگی شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Micro Financing on Quality of Rural Women’ Life through International Carbon Sequestration Project in South Khorasan Provinc

نویسندگان [English]

  • Yaser Mohamadi 1
  • Javad Nematolahi 2
  • Fatemeh Sepahvand 3
1 Assistant Professor of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan Province
2 PhD Student of Desertification, Department of Combat to Desertification, Faculty of Desert Studies, Semnan University, Semnan, Iran.Email: javad.nematolahi@gmail.com
3 Ph.D. Student of Agricultural Development, Agricultural extension and education group, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

The international carbon sequestration project is a joint initiative between the Government of the Islamic Republic of Iran, the United Nations Development Program and the Global Environment Facility, whose global goal is to reduce greenhouse gases and the effects of climate change, national goal, is to combat desertification and, at the regional level, is to improve the quality of Rural communities life through micro financing the poor people, and providing skilled and practical training to diversify their income. Therefore, the main goal of this study was to study the role of microfinance on the rural women’ quality of life as the main target audience for International Carbon Sequestration Project in South Khorasan Province. The statistical population was all rural women belonging to micro-credit funds in Sarbisheh County with 313 people. The sample size was calculated to 188 using Cochran formula and selected through random sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data whose validity was confirmed by a committee of experts and its reliability was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient to more than 0.7. Data analysis was done by IBMSPSS21 software. The results showed that the most impact of micro financing was on the environmental aspects of rural women's living and then on the social and economic dimensions of their life respectively. Also, membership in microfinance funds has led women to earn more income and increase the number of women with independent fiscal revenues. The results of regression analysis also indicated that "the number of employment created," "perceived adequacy of microfinance", "the number of training courses" and "monthly income from occupation" had a significant effect on the rural women quality of life, while "the number Training courses" was known as the strongest predictor of rural women's quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • Microfinance Funds
  • rural women
  • International Carbon Sequestration Project
  • South Khorasan Province