نویسنده = زهرا تیموری
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی زنان روستایی شهرستان اراک

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 307-324

کریم نادری مهدیی؛ زهرا تیموری