شناسایی راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی زنان روستایی شهرستان اراک

نویسندگان

1 گروه آموزش و ترویج کشاورزی بوعلی سینا. همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

مطالعۀ حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی زنان روستایی در شهرستان اراک، به مطالعه و کنکاش در دو سطح راهکارهای اجتماعی- نهادی و راهکارهای اقتصادی -حمایتی پرداخته است. روش مطالعه با در نظر داشتن اهداف تحقیق، کیفی بوده که با استفاده از تکنیک دلفی در سال 1392 به انجام رسیده است. حجم نمونه شامل 36 نفر از صاحب‌نظران آکادمیک و متولیان اجرایی حوزۀ اشتغال خانگی است که به شکل غیر تصادفی و هدفمند انتخاب‌ شدند. نتایج حاکی از آن است که خرده‌بعد «تقویت فرهنگ کارآفرینی» به عنوان راهکاری اجتماعی– نهادی رتبۀ اول را با (نمرۀ 100) به خود اختصاص داده و همچنین خرده‌بعد «سیاست­های حمایت در بازاریابی» نیز به عنوان راهکار اقتصادی– حمایتی رتبۀ اول را (نمرۀ 80) به خود اختصاص داده و در نهایت در بررسی (شاخص اولویت) فرایند دلفی نیز خرده‌بعد «تقویت ساختارهای نهادی، رقابتی و محیطی» به عنوان راهکار اجتماعی- نهادی رتبۀ اول را با (نمرۀ 57/87) و خرده‌بعد «بهبود قوانین و رویه­های کاری» با (نمرۀ 100) بالاترین اولویت را نسبت به دیگر خرده‌ابعاد کسب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Solutions for the Development of Home Women's Rural Workers Town of Arak

نویسندگان [English]

  • Karim Naderi Mahdei 1
  • Zahra Teimouri 2
1 Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Student of Masters of Rural Development, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

The purpose of this study is to know ways to expand the home-based rural women's businesses by studying and analyzing two levels of socio-institutional solutions and economic-support strategies. The study method is qualitative in terms of research objectives, which is done using the Delphi technique. Sample size includes 37 academic scholars and executive trustees in the field of domestic employment that have been selected randomly and purposefully. The results indicate that the sub-sector "Enhancement of Entrepreneurship Culture" as the Social-Organizational Strategy has ranked first with a (100) score, as well as the sub-dimension "Marketing Support Policies" as an Economic-Protective Approach First rank (80 points) and ultimately in Delphi process (priority index) analysis, the sub-section "Strengthening institutional, competitive and environmental structures" as the socio-institutional solution ranked first with (score 57.87) As well as the "Improvement of Work Rules and Procedures" ("100 points"), have received the highest priority over other sub-dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural women
  • Domestic Jobs
  • Socio-Institutional Solutions
  • Economic-Supportive Strategies
  • Town of Arak
احمدی، ن. باغبان، ا. و فاتحی زاده، م. (1388). کسب‌وکارهای خانگی راهی به سوی اشتغال‌زایی زنان و کارآفرینی در خانه. همایش نقش زن در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ، تهران، صفحه 8.

احمد پورداریانی، م. و مقیمی، م. (1380). نقش کارآفرینی در بهبود دانش صاحبان کسب وکار کوچک. مجله تدبیر، شماره 113.

آزادارمکی، ت. شهبازی، ز. و مبارکی، م. (1391). بررسی و شناسایی شاخص­های کاربردی توسعۀ اجتماعی (با استفاده از تکنیک دلفی). فصلنامه مطالعات توسعۀ اجتماعی- فرهنگی، 1 (1): 23-3.

آگۀ، ح. میرک­زاده، ع. ا. و تقی­بیگی، م. (1391). اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعۀ مشاغل خانگی زنان روستایی. فصلنامه زن و جامعه، 3 (3): 202-181.

انتظاریان، ن. و طهماسبی، ط. (1389). موانع و راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی در ایران. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، 127: 98-78.

بیگدلی شاملو، ا. (1389). ساماندهی فعالیت مشاغل خانگی در قالب تعاونی­های تأمین نیاز مشاغل. دفتر تعاونی­های توزیعی وزارت تعاون.

پاپ­زن، ع. ح. خالدی، خ. سلیمانی، ع. (1390). ارزشیابی آموزش‌های فنی حرفه‌ای زنان روستایی در زمینه صنایع دستی. فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه­شناسی زنان، شماره سوم. ص 21-37.

پاک­بین، ن. (1380). مشارکت زنان روستایی در توسعه. نشریه برزگر، دوره 22، شماره 852، صص 48-45.

پیشگاهی‌فرد، ز. و ام­البنین، پ. (1389). آینده‌پژوهی وضعیت اشتغال زنان در منطقه خاورمیانه با تأکید بر جایگاه ایران. پژوهش زنان، 7 (3): 106-89.

تقی بیگی، م. آگۀ، ح. و میرک­زاده، ع. ا. (1393). بررسی موانع و راهکارهای مناسب توسعۀ مشاغل خانگی روستایی شهرستان اسلام‌آباد غرب. پژوهش­های روستایی، دوره 5 (2): 310-283.

چهاربالش، م. (1386). مشاغل خانگی، چالش­ها، راهکارهای صنعت کفش. مجله صنعت کفش، سال چهاردهم، مهرماه 1386، شماره 118، صص 19-15.

خزاعی، ع. (1378). صندوق مشارکت زنان روستایی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 26.صص 259-245.

خنیفر، ح. احمدی­آزرم، ه. و زمانی­فر، م. (1389). نقش انگیزه و عوامل جمعیت­شناختی در کارآفرینی خانگی. اولین همایش ملی توسعۀ مشاغل خانگی، صص 61-56.

رودگرنژاد، ف. و کیاجوری، ک. (1389). چالش­ها و موانع توسعۀ کسب و کارهای خانگی. اولین همایش ملی توسعۀ مشاغل خانگی چالش­ها-راهکارها، تهران، صص 143-135.

سروش­مهر، ه. رفیعی، ح. کلانتری، خ. و شعبانعلی­فمی، ح. (1388). بررسی پایگاه اقتصادی- اجتماعی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر بهبود آن (مطالعه موردی: شهرستان همدان). پژوهش­های روستایی، سال 1، شماره 1، صص 165-143.

سیدامیری، ن. (1387). بررسی و تعیین عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ کسب و کارهای خانگی در استان تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

قلی­زاده، ا. (1387). بررسی علل نادیده گرفتن نقش زنان روستایی در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هفتم، شماره 27، پائیز 87.

کارگر شورکی، ه. (1389). توسعۀ مشاغل خانگی راهبردی مطمئن در پیگیری نهضت همت مضاعف کار مضاعف. اولین همایش ملی توسعۀ مشاغل خانگی، صص 176-147.

گلرد، پ. (1386). ویژگی­ها، انگیزه­ها و اهداف ترغیب‌کننده زنان ایرانی در توسعۀ کسب و کار. فصلنامه پژوهش­های بازرگانی. سال 11، شماره 44، صص 367-259.

میرلطفی، م. ر. علوی­زاده، ا. م. و بدخش، ی. (1393). آسیب­شناسی اثرات توسعۀ مشاغل خانگی در مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه). مجله پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 3 (5): 11-1.

نیرومند، پ. و سجدیان جزی، س. (1390). بررسی مسائل و راهکارهای ایجاد اشتغال با تأکید بر دو محور کار از راه دور و کار در منزل. ماهنامه کار و جامعه. شماره 134، صص 49-48.

یعقوبی­فرانی، ا. موحدی، ر. (1391). بررسی و تحلیل موانع و محدودیت­های توسعۀ کارآفرینی زنان روستایی در ایران. ماهنامه کار و جامعه. شماره 142، صص 50-38.

Alsop, R. Frost. M. and Jeremy, B. (2005). Empowerment in practice from analysis to implementation. South Asia Environment and Social Unit. World Bank, Washington, DC.

Distelberg, B. & Adrian, B. (2010). The Role of Values and Unity in Family Businesses. J Fam Econ Iss, 31:427–441.

Estrin, S. & Mickiewicz, T. (2011). Institutions and female entrepreneurship. Small Bus Econ 37(4):397–415

Gray, H. (2012). Bi-Polar: College Education and Loans to Small Businesses Headed by Black Females. Rev Black Polit Econ, 39:361–371.

Hisrich, R.D. (2002). Entrepreneurship, New York; Mcgraw Hill.

Noguera, M. Alvarez, C. Merigo, G. & Urbano, D. (2015). Determinants of female entrepreneurship in Spain: an institutional approach. Compute Math Organ Theory, 21:341–355.

Rani Mohanty, S. Das, B. and Trupti, M. (2013). Empowerment of Women in Rural Odisha through Microenterprises. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 12, Issue 1 (May- Jun. 2013), PP 01-08.

Reuben, L. & Queen, P. (2015). Capital Constraints and Industry Mix Implications for African-American Business Success. Rev Black Polit Econ, 42:355–378.

Ruth, H. (2004). Minority women’s microenterprises in rural areas of the United States of America: African American, Hispanic American and Native American case studies. Geo Journal 61: 281–289.

Tipple, G. (2006). Employment and work conditions in home based enterprises in four developing Countries. work employment and society. Volume, 20(1) pages 165-185.

Walter, P. (2006). Introduction to the special issue toward building women's Entrepreneurship, Theory & practice, paris.OEC.