نویسنده = کریم نادری مهدیی
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی زنان روستایی شهرستان اراک

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 307-324

کریم نادری مهدیی؛ زهرا تیموری