نویسنده = سلیمان پاک‌سرشت
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای محله‌محوری و توسعۀ محله‌ای: مقایسۀ الگوی مدیریت محله و عملکرد آن در ایران و انگلستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-88

صلاح الدین قادری؛ محمد فاضلی؛ سلیمان پاک‌سرشت