نویسنده = علیرضا اژدرپور
تعداد مقالات: 1
1. پدیدارشناسی برداشت روستاییان از تعلق مکانی در شهرستان زابل

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-138

10.22059/jrd.2016.61183

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ مهنوش شریفی