نویسنده = فرحناز رستمی
تعداد مقالات: 1
1. الگوسازی نهادهای مؤثر بر توسعه کشاورزی خرده‌مالکی ایران از نگاه متخصصان؛ با تأکید بر نهادهای غیردولتی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-156

حجت ورمزیاری؛ فرحناز رستمی؛ شهپر گراوندی