داوران

reviewersList

 

بسمه تعالی

 

فرم ارزیابی مقالات مجله توسعه روستایی

 

 استاد ارجمند جناب آقای دکتر  ... / استاد ارجمند سرکار خانم دکتر ....

 

با سلام  و تشکر صمیمانه از همکاری علمی شما  با  مجله توسعه روستایی، خواهشمند است مقاله پیوست را که برای مجله ارسال شده است، در فرم ضمیمه ارزیابی و نتیجه را تا تاریخ  ............................. به دفتر مجله واقع در دانشکده ی علوم اجتماعی  دانشگاه تهران اعلام فرمائید.

 

 با تشکر

 

هیات تحریریه مجله توسعه روستایی

 

 

 

عنوان مقاله: .......................................................

 ردیف


معیارهای مورد نظر در ارزیابی مقاله


میزان رعایت هر یک از معیارها


خیلی کم


کم


متوسط


زیاد


خیلی زیاد


مورد ندارد


1


2


3


4


5


1


روشن و دقیق بودن عنوان مقاله


 


 


 


 


 


 


2


آیا مقاله، مسئله و دغدغه علمی شفافی را مطرح کرده است؟


 


 


 


 


 


 


3


آیا نوآوری­ایی در عنوان، نظریه، روش و یافته­های تحقیق مقاله صورت گرفته است؟


 


 


 


 


 


 


4


استفاده منطقی از نظریه (تناسب انتخاب نظریه با موضوع تحقیق)؟


 


 


 


 


 


 


5


آیا در چکیده، هدف مقاله، چارچوب نظری، روش و یافته­های تحقیق ذکر شده است؟


 


 


 


 


 


 


6


ربط منطقی ادعاهای مقاله با قالب نظری مقاله؟


 


 


 


 


 


 


7


ربط منطقی روش تحقیق با فرضیه ها و قالب نظری


 


 


 


 


 


 


8


ربط یافته‌های تاریخی و تجربی مقاله با ادعاهای نظری مقاله؟


 


 


 


 


 


 


9


در نتیجه گیری حل مسئله صورت گرفته و یا تولید علمی انجام شده است؟


 


 


 


 


 


 


10


ساختار مناسب در ساماندهی مقاله (چکیده، مقدمه، ...)


 


 


 


 


 


 


11


رعایت نکات مربوط به ارجاع به منابع


 


 


 


 


 


 


12


سلیس بودن، شیوایی بیان و فن نگارش


 


 


 


 


 


 


13


استفاده و تناسب استفاده از منابع روزآمد و مرتبط با موضوع


 


 


 


 


 


 


                                جمع


 


 


 


 


 


 

 


در نهایت این مقاله را برای چاپ در مجله توسعه روستایی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 


غیر قابل چاپ            چاپ با اصلاحات             چاپ به صورت کنونی


  لطفا اصلاحات مورد نظر خود را ذکر فرمائید و یا در صورت رد مقاله دلایل خود را به اجمال ذکر فرمایید:


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 


 


پیشاپیش از همکاری و حسن توجه شما به مجله توسعه روستایی سپاسگزاریم.


 
آدرس پست الکترونیکی:


.................................................................................


شماره تماس مستقیم:


.................................................................................


نام و نام خانوادگی:


.................................................................................


 


 


 


                                                        امضاء داور:                                                          تاریخ: