فرایند پذیرش مقالات

 

 

فرایند پذیرش مقالات

 

اقدامات لازم توسط نویسنده/نویسندگان محترم:

1-  نگارش مقاله طبق راهنمای نویسندگان

2-  ارسال مقاله توسط نویسنده/نویسندگان محترم از طریق سایت نشریه

 

اقدامات لازم توسط نشریه

1-  بررسی مقاله توسط سردبیر محترم

2-  در صورت تأیید مقاله توسط سردبیر، با هماهنگی اعضای محترم هئیت تحریریه مقاله وارد فرایند داوری خواهد شد.

3-  مقاله به دو نفر از اساتید مطرح دانشگاه در حیطه موضوع نگارش یافته ارسال خواهد شد.

داوران نشریه (عنوان نشریه) از افراد متخصص و برجسته در این حوزه مطالعاتی هستند. این داوران در درجه اول اعضای هیات تحریریه نشریه می باشند. همچنین بنابر موضوع هر مقاله از داوران متخصص و مرتبط با هر مقاله نیز دعوت به همکاری می شود. علاوه بر این، در نسخه چاپی هر شماره فهرست داوران مقاله های آن شماره ذکر می شوند.

4-  به محض دریافت نتیجه داوری و جمع بندی آن توسط سردبیر محترم مجله، نتیجه به نویسنده از طریق سامانه نشریات اطلاع رسانی خواهد شد.

5-  مقالات با اصلاحات کلی یا جزئی توسط نویسنده محترم به طور کامل اعمال شده و دوباره به مجله ارسال می‌گردد.

6-  در صورت تأیید اصلاحات مقاله، به نویسنده محترم فرم پذیرش اعطاء خواهد شد.

7-  چاپ نهایی مقاله، بعد از تأیید سردبیر و هیئت محترم تحریریه انجام می‌گیرد.

8-  ارسال مقاله به ویراستاری و صفحه آرایی

9-  انجام اصلاحات دوباره توسط نویسنده محترم و تأیید مقاله ویراستاری شده

10- واریز هزینه چاپ مقاله به ملغ 400 هزار تومان به شماره حساب ذیل

 شماره حساب  ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵

شناسه واریز 332070174140107000000002903202

شماره شبا: IR830100004001070103006825

به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی  

 

 11- ارسال مقاله صفحه ارائی شده برای تائید نهای نویسنده مسئول و انتشار آن

 

به اطلاع نویسنده/نویسندگان محترم می‌رساند که کلیه این فرایند توسط دفتر نشریه سعی خواهد شد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.