توسعه محلی (روستائی-شهری) (JRD) - فرایند پذیرش مقالات