راهبردهای مشارکت اجتماعی دانشگاه‌ها در جوامع محلی؛ دیدگاه‌های ذی‌نفعان داخلی و خارجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پ
پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبرد­های مشارکت اجتماعی دانشگاه­ها با جوامع محلی در استان سمنان و دانشگاه سمنان اجرا شده است. رویکرد پژوهش آمیخته(کیفی - کمی) که بخش کیفی آن مبتنی بر نظریه داده بنیاد بوده که فرآیند آن طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و از طریق مصاحبه عمیق با صاحبنظران و خبرگان در این حوزه، صورت گرفته است. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و به کارگیری معیار اشباع نظری و رویکرد در حال ظهور، مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با 13 نفر از ذی‌نفعان داخلی دانشگاه که با بحث مشارکت اجتماعی دانشگاه آشنایی کامل داشته‌اند و 16 نفر از ذی‌نفعان خارجی دانشگاه که ارتباط متقابل با دانشگاه داشته‌اند، صورت پذیرفته است. بخش کمی نیز مبتنی بر تحلیل عاملی تاییدی بوده و نمونه ای به حجم 385 نفر تعیین گردیده است. نتایج تحلیل داده­ها، حاکی از شناسایی 28 مفهوم و کارکرد است که با پالایش بیشتر و حذف موارد تکراری، در نهایت، 20 مفهوم اشباع شده ساخته شد. که در مرحله کدگذاری محوری، در 10 مقوله دسته بندی و در پژوهش حاضر در قالب مدل پارادایمی، عوامل راهبردی مشارکت اجتماعی دانشگاه (تدوین چشم انداز دانشگاهی با توجه به نیاز جامعه محلی، برگزاری کارگاه ها و کنفرانس های علمی، قراردادهای مشترک پژوهشی، نیروی انسانی بومی، نهادینه کردن مشارکت منطقه ای، ایجاد انجمن ها و شرکت های غیر دولتی در جامعه، جهت دهی آموزش و پژوهش به سمت حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی استان، نظارت بر انجام فعالیت های پژوهشی، انجام مطالعات جامع در زمینة پتانسیل‌های معدنی، تشکیل کارگاه ها برای کشاورزان، رصد اشتغال فارغ التحصیلان، ایجاد و توسعه رشته های جدید با توجه به نیاز استان و منطقه، آموزش شهروندان و فرهنگ‌سازی در خصوص کاهش تولید و تفکیک زباله‌های خانگی، باز کردن فضای اجتماعی دانشگاه برای رشد و عرضۀ جوانان، آموزش صنایع‌دستی استان به زنان خانه‌دار به‌ویژه در مناطق محروم، حساسیت برنامه‌هایی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و بازنگری محتوای آموزشی بر اساس نیاز جامعه) ارائه شده است. همچنین نتایج بخش کمی پژوهش، گویای تایید راهبرد های شناسایی شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Participation Strategies in Local Communities; Internal and External Stakeholders viewpoints

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Dolati 1
  • Sayed ali Siadat 2
  • Aliakbar Aminbeidokhti 3
  • Mohammad reza Neyestani 4
1 Ph.D. Student in Higher Education Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Professor of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Professor of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Semnan, Semnan, Iran
4 Assistant Professor of Educational Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of present research was to recognition of universities social participation strategies with Local Communities in Semnan province and university of Semnan. Research method was mixed (quantitative and qualitative). Qualitative part was based on Grounded theory which its process administered through three stages of open, axial and selective coding using deep interview with experts. For this purpose, through purposeful sampling and theoretical saturation, semi – structured interview was administered with 13university internal stakeholders and 16 external stakeholders who were familiar with university social participation. Qualitative part is based on affirmative factor analysis which 385 person were selected as sample size. Finding from data analysis revealed 20 concepts and functions that through filtration and repetitive issues, 20 saturated concepts were recognized which are categorized in 10 items in a paradigmatic model of research showing strategic university social participation factors including:  developing university mission based on local community needs, scientific work shop and conferences, participatory research contracts, employment of local human resources, establishing local participation, building non – governmental communities and corporations, directing teaching and research toward solving Semnan problems, supervising research activities, comprehensive studies in the field of minerals, staring work shop for farmers, study graduates employment, start and developing new fields of study based on province and region needs, educating citizens about production and separation of domestic disposals, open university social climate for growth and supply of youth, teaching hand crafts to housewife's, especially in rural areas, sensitive programs related to environment, and reviewing educational contents based on community needs. Also, finding of quantitative parts confirm recognized strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • university
  • social participation
  • local community
  • semnan