ارزیابی ذی‌نفعان و مطلعین کلیدی استان یزد از راهکارهای عملیاتی بهره‌برداری از ظرفیت‌های اجتماعی در راستای مدیریت پایدار منابع آب

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه یزد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی دیدگاه ذی‌نفعان و مطلعین کلیدی استان یزد از راهکارهای عملیاتی بهره‌برداری از ظرفیت‌های اجتماعی در راستای مدیریت پایدار منابع آب انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است و از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد. با تعدادی از مطلعین کلیدی حوزۀ آب و کشاورزان باتجربه، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری به عمل آمد. در این پژوهش، 19 نفر از مطلعین کلیدی حوزۀ آب و 13 نفر از کشاورزان باتجربه مشارکت داشته‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ضبط مصاحبه‌ها با رضایت مشارکت‌کنندگان انجام شد و قبل از انجام مصاحبه در مورد موضوع، هدف تحقیق، روند کار و رعایت اصول اخلاقی به افراد نمونه توضیحاتی داده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها و مقایسۀ اظهارات ذی‌نفعان نهادی (مطلعین کلیدی) از سواد آبی کشاورزان و اقدامات صورت گرفته از جانب کشاورزان، نشان‌دهندۀ آن است که کشاورزان در حوزۀ آبی، کم‌سواد نیستند بلکه قادر به درک شرایط موجود بوده و از آگاهی نسبتاً مناسبی نیز برخوردارند و در مورد ظرفیت‌های اجتماعی نیز، استفاده از پتانسیل روحانیون، کشاورزان باتجربه، استفاده از ظرفیت آموزش‌وپرورش، بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و نهادهای غیردولتی در اولویت بهره‌برداری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Benefactors and Key Informed People of Yazd Province on Operational Strategies for Utilizing Social Capacities For Sustainable Management of Water Resources

نویسندگان [English]

  • SeyedAlireza Afshani 1
  • Hamideh Shiri-Mohammadbad 2
1 Professor of Sociology, Department of Cooperative and Social Welfare, Faculty of Social science, Yazd University
2 PhD candidate of sociology, Department of Cooperative and Social Welfare, Faculty of Social science, Yazd University
چکیده [English]

The aim of this study is to identify the views of farmers and key informed people of Yazd province on operational strategies for utilizing social capacities for sustainable management of water resources. The present study is qualitative and the thematic analysis technique was used to do it. Semi-structured interviews were conducted with a number of key water experts and experienced farmers to reach theoretical saturation. In this study, 19 key informed people in the field of water and 13 experienced farmers participated who were selected by using purposive sampling. The interviews were recorded with the consent of the participants and before conducting the interview on the subject, the purpose of the research, the process and the observance of ethical principles were explained to sample people. The results of data analysis and comparison of statements of institutional benefactors (key informed people) of farmers' water literacy and measures taken by farmers show that Farmers' water literacy is not low and they are able to understand the current situation and  relatively have good knowledge. In the case of social capacities, using the potential of clerics, experienced farmers, education, artists, and non-governmental organizations is a priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water literacy
  • social capacity
  • farmers
  • Water
  • Yazd