مطالعۀ جامعه شناختی ارتباط بین سبک های هویتی و ارزش های زیربنای توسعۀ پایدار در میان جوانان (مورد مطالعه: جوانان شهر سنندج)

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی بخش علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 دکتری جامعه شناسی، پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

پیش­نیاز توسعۀ پایدار به‌مثابۀ توسعه‌ای همه‌جانبه و متوازن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی؛ هنجارهای فرهنگی یا ارزش­های زیربنایی همچون آزادی، برابری، همبستگی، تساهل، احترام به طبیعت و مسئولیت مشترک است. ازطرف‌ِدیگر، نگرش­ها و ارزش­های افراد در یک جامعه از طریق سبک هویتیِ انتخابیِ آن‌ها تولید و بازتولید می‎شود. به نظر می­رسد ارتباط بین این دو مقوله، ارتباطی متقابل است. باتوجه‌به اهمیت جامعه­پذیری جوانان، تحقیق حاضر به روش پیمایش (نیمة دوم سال 1398) در بین شهروندان 18 تا 29 سال مناطق چندگانة شهر سنندج با حجم نمونه 345 نفر که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شده­اند، انجام شده است. یافته‌های توصیفی حاکی از آن است که سطح ارزش­های زیربنای توسعۀ پایدار در میان جوانان شهر سنندج در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد، اگرچه با وضعیت مطلوب نیز فاصلۀ بسیاری ندارد. جوانان شهر سنندج در مقوله­های آزادی، تساهل و برابری در وضعیت مناسب­تری قرار دارند، این در حالی است که در ابعاد احترام به طبیعت، همبستگی و به‌ویژه مسئولیت مشترک در شرایط نسبتاً نامطلوب قرار دارند. یافته‌های تحلیلی حاکی از ارتباط معنادار و مثبت میان سبک هویت‌یابی اطلاعاتی جوانان سنندجی با تمام ابعاد ارزش­های زیربنای توسعۀ پایدار و شاخص کلی آن؛ همبستگی معنادار و مثبت سبک هنجاری با ابعاد همبستگی و مسئولیت مشترک و نهایتاً همبستگی منفی و معنادار میان سبک هویت‌یابی آشفته با شاخص کل و به‌ویژه ابعاد برابری، مسئولیت مشترک و آزادی است.. به‌لحاظ نظری، می‌توان نتیجه گرفت که به‌رغم تمرکز بر جنبه‌های متمایز، نوعی یکپارچگی نظری، محتوایی و پیش‌فرض‌های همپوشان، به‌ویژه در رابطه با انگیزه‌های انسانی در این دو گونه‌شناسی (سبک‌های هویت‌یابی و ارزش‌های زیربنای توسعۀ پایدار) و بحث نظری در راستای خود، هویت و فرهنگ وجود دارد. چنین وضعیتی را بیش از همه می‌توان به تعبیری وبری به‌مثابه نوعی «رابطه یا هماهنگی انتخابی» میان سبک‌ هویتی اطلاعاتی و ارزش‌های زیربنای توسعۀ پایدار تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A sociological Study of the Relationship between Identity Styles and Values Underlying Sustainable Development among Young People (Case study: Youth of Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Ahmadi 1
  • Parvin Alipoor 2
1 Associate Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Payame Noor University
2 PhD in Sociology, Researcher, Institute of Social Studies and Research, University of Tehran
چکیده [English]

The Cultural norms or underlying values (such as freedom, equality, solidarity, tolerance, respect for nature and shared responsibility); are prerequisites for sustainable development as comprehensive and balanced development in various social, economic and environmental dimensions. On the other hand, the attitudes and values of individuals in a society are produced and reproduced through their chosen identity style. There seems to be a reciprocal connection between the two. Given the importance of youth socialization; this research has studied the youth of Sanandaj aged 18-29 by survey method. The sample size is 345 people who have been selected by multi-stage cluster sampling. Descriptive findings indicate that the level of infrastructure values of sustainable development among the youth of Sanandaj is not in a very favorable situation, although it is not far from the desired situation. The findings also show that the youth of Sanandaj are in a better position in terms of freedom; tolerance and equality, while in terms of respect for nature, solidarity and especially shared responsibility are in unfavorable conditions. In addition, analytical findings indicate a significant and positive relationship between Sanandaji youth information identification style with all dimensions of values of sustainable development infrastructure and its overall index; the identity style is confused with the overall index, especially the dimensions of equality, shared responsibility and freedom. Theoretically, it can be concluded that despite the focus on distinct aspects, there is a kind of theoretical integration, overlapping content and assumptions, especially with regard to human motivations in these two typologies (identification styles and underlying values of sustainable development) and theoretical discussion in Identity and culture. Such a situation can be interpreted, in Weberian terms, as a kind of "selective relationship or coordination" between information identity style and the underlying values of sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value
  • Sustainable Development
  • Identification styles
  • Culture
  • Identity
  • Sanandaj