مطالعۀ رابطۀ هویت‌گرایی محلی با کنش‌های انتخاباتی: بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه­شناختی مناسبات هویت­های اجتماعی محلی_ قومی با الگوی رأی­دهی مردم در انتخابات انجام شده است. پژوهش با روش پیمایش و با نمونۀ 382 نفر در میان شهروندان بالای 18 سال شهرستان سلسله انجام گرفته است. یافته­ها نشان می­دهد بین قوم­مداری و طایفه­گرایی با رأی­دهی بر اساس هم‌ریشگی­های قومی و محلی ارتباط وجود دارد. هویت­گرایان محلی، کمتر بر اساس معیارهای عام مانند شایسته سالاری، کارآمدی، سطح تحصیلات و قدرت بیان به کاندیدای مورد نظر خود رأی داده­اند. در جامعۀ مورد مطالعه، رأی دادن بیش از هر چیز تابعی از فرهنگ و هویت­های اجتماعی محلی_ قومی حاکم بر آنهاست و سایر عوامل اجتماعی مانند طبقه، میزان درآمد، نوع شغل، جنسیت، مذهب و خانواده به واسطۀ ارتباط با "قومیت" معنا یافته­اند. تحلیل­های رگرسیون چندمتغیری نشان داده­اند گزینش­های سیاسی افراد در اجتماع محلی مبتنی بر مشخصه­های قومی_ طایفه­ای یا همان کنش سنتی بوده به نحوی که کنش سنتی به عنوان وجه غالب و نافذ در اجتماع مورد مطالعۀ سایر اشکال کنش (اعم از عقلانی، ارزشی و عاطفی) را تحت­ تأثیر قرار داده است؛ بنابراین، از طریق شناخت نظام ارزش­ها، هنجارها و سنن رفتاری گروه­های قومی و طایفه­ای می­توان به فرهنگ سیاسی افراد در اجتماعات محلی پی برد و از آن طریق نوع نگرش و واکنش آنها به پدیده­های سیاسی را مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationships Local Identity-Oriented with Electoral Actions: The election of the Islamic Consultative Assembly in Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • Mousa Anbari 1
  • Hamed Gholizadeh 2
1 Associate Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
2 Masters of Rural Development, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

This study has carried out with purpose of sociological explanation of the relations between local-ethnic social identities and the people's voting pattern in the elections. The study has conducted with a survey method and sample of 382 people among citizens over the age of 18 years in the city of Selseleh. The findings declare that, as far as ethnicity and tribalism of peoples be higher and have adhered to their values and beliefs, they have voted for candidates who have been the ethnic and local co-ancestry. Local Identities-oriented have been less voted to their candidate on the basis of common criteria such as meritocracy, efficiency, education, and the power of expression. In the studied society, voting is a function of local-ethnic culture and social identities more than anything else, and other social factors such as class, income, type of occupation, gender, religion, and family have found meaning via relation to the ethnicity. Therefore, one can find out the political culture of individuals in local communities by cognition the system of values, norms and behavioral traditions of ethnic groups, and through that specified their type of attitude and reaction to political phenomena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electoral Action
  • Voting Pattern
  • Local Identity
  • Ethnic Identity
  • Lorestan Province
احمدی، حمید (1379). قومیت و قوم­گرایی در ایران؛ افسانه و واقعیت، تهران، نشر نی، چاپ دوم.
آل­غفور، محمد تقی (1375). «نقش فرهنگ در ساختار سیاسی ایران معاصر»، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، شماره هفت و هشت.
امان­اللهی بهاروند، سکندر (1380). بررسی علل گونه گونی قومی در ایران از منظر انسان­شناسی، فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، شماره 9.
اینگلهارت، رونالد (1369). تحول فرهنگی در جامعه صنعتی پیشرفته، ترجمه مریم وتر، تهران، کویر.
ایوبی، حجت­اله (1377). تحلیل رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان. اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش. 135.
بشیریه، حسین (1374). جامعه­شناسی سیاسی، تهران، نشر نی.
بشیریه، حسین (1384). آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی)، تهران، نشر نگاه.
برتون، رولان (1380). قوم­شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی
داوری، رضا (1376). ناسونالیسم و انقلاب، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه مطالعات ملی.
راش، مایکل (1389). جامعه و سیاست. ترجمه منوچهر صبوری، تهران، انتشارات سمت
عنبری، موسی (1393). توسعه به مثابه هویت. دو فصلنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سال 3، شماره 5.
عنبری، موسی (1395). جامعه­شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم.
عیوضی، محمدرحیم (1384). «انتخابات نهم» ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران، سال 4، شماره 35.
فکوهی، ناصر (1389). همسازی و تعارض در هویت و قومیت، تهران، انتشارات گل­آذین، چاپ اول
کلانتری، صمد (1384). انتخابات شگفت­انگیز و گیج‌کننده تحلیل جامعه­شناختی رفتار انتخاباتی ایران در نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری. مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 213 و 214.
کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی، منوچهر صبوری کاشانی، تهران، نشر نی.
لازارسفلد، پل و دیگران (1382). انـتخاب مـردم: مردم چـگونه در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم می‌گیرند، ترجمه محمدرضا رستمی، تهران، نشر تبلور.
لیتل، دانیل (1373). تبیین در علوم اجتماعی: درآمدی بر فلسفه علم­الاجتماع، عبدالکریم سروش، تهران، صراط.
محسنی­تبریزی، علیرضا (1375). بیگانگی: مانعی برای مشارکت و توسعه ملی. نامه پژوهش (فصلنامه تحقیقات فرهنگی)، تهران: سال اول، شماره 1، تابستان.
محمدی­اصل، عباس (1383). «انتخابات و مشارکت سیاسی»، مجله گزارش، شماره 161.
هانتینگتون، ساموئل (1370). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علم.
هانتینگتون و نلسون (1381). درک توسعه سیاسی، ترجمه موسسه مطالعات راهبردی، تهران، انتشارات موسسه مطالعات راهبردی.
وینر، مایرون (1353). نوسازی جامعه، ترجمه رحمت­اله مقدم مراغه­ای. شرکت سهامی کتب جیبی.
 
Burk, Peter (1991). " Identity Process and Social Stress". American Sociological Review. Vot. 56,
Kroger, Jan (1996). Identity in Adolescence. London and New York: Routledge,
Lazarsfeld, Paul (1994). Bbernard BERELSON, Hazel GAUDET, The Peoples Choice, Columbia Univesity Press.
Pareto, V. (1965), "On Logical and Non- Logical Action", in Theories of Society, Edi. By T. Parsons, E. Shilk, K.D. Naegele & J.R. Pitts, New York, The Free Press, pp. 11061-65.
Brown, R. (1996), "Social Identity" in Kuper, A. Kuper, J. The Social Science Encyclopedia, London, Rotledge.
Byron, R. (2000), 'Identity", in Bernard, A. Spencer, J. op. Cit.
La Bell, Thomas J. Ward, Christopher R. (1996), Ethnic Studies and Multiculturalsm, New York, SUNY Press.
Tajfel, H. (1978), Differentiation between Social Grouups: Studies in the Social Psycology of Intergroup Relations London.
Lipset, S. M. Lazarsfeld,P. F. Barton, A. H. And Linz, J. (1954). "The Psychology of Voting: An Analysis of Polilical Behavior". In Lindzey, G. (ed.). Handbook of Social Psychology. Vol. II. Cambridge: Addison-Wesley.
Lipset, Semour Martin (1960), Political Man, New York, Anchor Book.
Lerner, Danial (1964), The Passing of Traditional Society, New york, Macmillan Press.
Campbell, A. Conver, P. Miller, W. And Stokes, D. (1960). The American Voter. New York: Wiley and Sons, inc.