بررسی موانع و مشکلات تعاونی‌های روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی (مورد مطالعه: شرکت تعاونی روستایی روستای کوشک‌ هزار بیضا)

نویسندگان

1 استادیار گروه توسعه روستایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد توسعه روستایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع و مشکلاتی است که در بازاریابی کشاورزی تعاونیهای روستایی وجود دارد. چارچوب نظری این پژوهش را بحثهای مربوط به تعاونیهای روستایی و بازاریابی محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهند. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق با کارمندان و اعضایی تعاونی روستایی دهستان کوشک هزار و بررسی اسناد و مدارک موجود انجام شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهند که تعاونی مورد نظر فقط در زمینه خرید محصولات کشاورزی تضمینی، فعال است. طبق نتایج پژوهش، کمبود امکانات زیرساختی (سردخانه، کارخانه فرآوری و بستهبندی و...)، کمبود اعتبار و سرمایه مالی تعاونیها، ضعف در منابع انسانی (دانش، آگاهی، مهارتها و...)، شفاف نبودن ارتباط بین سرپرستها و کارمندان تعاونی روستایی با اعضا و ضعف در ساختار بوروکراسی اداری تعاونیها، از عوامل مؤثر بر ناتوانی تعاونیهای روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی هستند. در نهایت، عوامل اجتماعی و فرهنگی بهویژه اعتماد متقابل و مشارکت فعال روستاییان در شرکتهای تعاونی روستایی، نسبت به سایر عوامل مؤثر در عدم موفقیت تعاونیهای مذکور در بازاریابی محصولات کشاورزی، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the problems and barriers of the rural cooperatives in agricultural products marketing: Case study of rural cooperatives of Koushk Hezar Beyza village, Fars

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Firouzabadi 1
  • Seyed Rasoul Hosseini 2
چکیده [English]

The purpose of the present study is to examine the problems of agricultural marketing by rural cooperatives. The theoretical framework includes the debates about rural cooperatives and marketing of agricultural products. This study used qualitative method and depth interview of employees and members in rural cooperatives of Kooshk Hezar rural district and review of available documents. Results indicate that these cooperatives are only active in purchasing of guaranteed agricultural products. Lack of infrastructural facilities (refrigerator, processing and packing factories, etc), lack of financial resources and credit of cooperatives, weakness in human resources (knowledge, awareness, skills, etc), unclear communication between employees of rural cooperative and members and weaknesses in the bureaucratic structure of administration are among the factors that have brought about the failure of rural cooperatives in the marketing of agricultural products. In addition, other important factors are social and cultural factors, especially trust and active participation of villagers in rural cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Agricultural products
  • Koushk Hezar Village
  • Marketing
  • rural cooperative