رویکرد جامعه‌شناختی به مهارت‌های ارتباطی معلمان روستایی در منطقه ارشق

نویسندگان

1 دانشیار گروه روش‌ها و برنامه های آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر، مهارت‌های ارتباطی آموزگاران دوره ابتدایی در فرایند یاددهی – یادگیری در نیمسال اول سال تحصیلی 90-1389، از نظر دو گروه آموزگاران و دانش‌آموزان در روستاهای منطقه ارشق استان اردبیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه مورد مطالعه از دو جامعه آموزگاران و دانش‌آموزان انتخاب شده‌ است که به ترتیب 50 آموزگار و 200 دانش‌آموز را شامل می‌شود. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده و پژوهش از نوع توصیفی است. ابزار اندازه‌گیری در پژوهش حاضر، پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی است که دو نوع برای جامعه آموزگاران و دانش‌آموزان را شامل می‌شود. طبق یافته‌های پژوهش که با استفاده از روش‌های آماری استنباطی و توصیفی استخراج شده است، آموزگاران روستایی، میزان مهارت‌های ارتباطی خود را زیاد دانسته‌اند. ولی دانش‌آموزان مهارت‌های ارتباطی آموزگاران خود را در حد متوسط و کمتر از آن دانسته‌اند. در واقع، آموزگاران، بر عکس دانش‌آموزان، تصویر مثبت‌تری از مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات میان‌فردی در کلاس درس دارند. به عبارت دیگر، طبق یافته‌های پژوهش، در مدارس روستایی مورد بررسی، روابط انسانی موجود، رضایت‌بخش نیست که یکی از دلایل آن، شاید عدم آشنایی آموزگاران با فرهنگ، محیط و شرایط روستا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The sociological approach to the communication skills of rural teachers in Arshaq region

نویسندگان [English]

  • Kamal Dorrani 1
  • Ghasem Saberi 2
چکیده [English]

In the present study, communication skills of elementary teachers in teaching- learning process in the first semester of the academic year of 2010-11 has been studies from the perspective of teachers and students in the villages of Arshaq region in Ardabil province. The sample of this study were chosen from teachers and students communities. This included 50 teachers and 200 students. The sampling is random and the research is a descriptive one. The measurement tool in this study is a communication skills questionnaire in two versions for teachers and students. According to research findings that have been extracted using descriptive and inferential statistics, rural teachers considered their communication skills to be high. But the communication skills of teachers are considered medium and less than medium form the students’ perspectives. In fact, teachers, unlike students, have a more positive picture of the communication skills and interpersonal communications in the classroom. In other words, according to research findings, in the surveyed rural schools, the human relations, is not satisfactory. One reason for this fact is the teachers’ unfamiliarity with culture, environment and condition of village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Communication skills
  • Society
  • Teaching-Learning Process
  • Village