دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-220 (تاریخ چاپ: اسفند ماه 1396) 
7. طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های تعاون روستایی بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

صفحه 121-144

نسرین خدابخشی؛ زین العابدین امینی سابق؛ مسعود قربان حسینی؛ احسان ساده