نویسنده = اسماعیل کرمی دهکردی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرات اقتصادی استقرار صنعت در توسعه نواحی روستایی. مورد مطالعه: دهستان عسلویه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-132

بهروز محمدی یگانه؛ عصمت بارانی؛ مهدی چراغی؛ اسماعیل کرمی دهکردی